Artikel 1.

Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend  met de inhoud van deze voorwaarden.

Artikel 2.

Een tennisseizoen bestaat uit 18 lesweken. Het zomerseizoen is van 1 april t/m 31 september  en het winterseizoen is van 1 oktober t/m 31 maart.

Artikel 3.

Een training duurt 60 minuten waarbij 10 minuten inspeeltijd zit inbegrepen. Deze 10 minuten wordt gebruikt om zelfstandig zonder trainer in te spelen.

Artikel 4.

a. Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.

b. De leraren hebben het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren en ze zullen hun klanten hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 5.

a.Binnen 2 weken na de start van de trainingscursus ontvangt u of uw kind de factuur voor de trainingscursus. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De betaling is mogelijk via Ideal of contant.

b.Indien de factuur niet binnen het gestelde termijn voldaan is kunnen er administratiekosten van €10,00 in rekening gebracht worden.

Artikel 6.

a. Trainingen die uitvallen wegens weersomstandigheden of door de slechte toestand van de baan, worden ten alle tijden ingehaald aan het einde van het seizoen, in de hiervoor bestemde inhaalweken.

b. Mocht er geen ruimte zijn in de inhaalweken wordt er gezamenlijk gezocht naar een passend alternatief. Naar aanleiding van weeromstandigheden zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

Artikel 7.

Bij uitval van training door ziekte van de trainer of een aan de trainer toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 8.

a. Trainingen om welke reden dan ook verzuimd (ook ziekte, blessure, verhuizen) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

b. Door cursisten geannuleerde lessen worden niet ingehaald en niet gerestitueerd.

Artikel 9.

Bij verhindering van de cursist kan de cursist zelf een “derde” persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Na overleg kan hier met instemming van de trainer toe worden overgegaan.

Artikel 10.

De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw trainer.

Artikel 11.

U kunt zich tot maximaal 1 weken na ontvangst van de lesindeling afmelden voor het seizoen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. Na het termijn van 1 week vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.

Artikel 12.

Missot Tennisacademy streeft ernaar iedereen op passende dag en tijd in te delen. Indien er geen passende plek beschikbaar is zal dit tijdig aan de cursist kenbaar gemaakt worden. De cursist kan geen aanspraak maken op de inschrijving.

Artikel 13.

Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen ( in onderling overleg ) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

Artikel 14.

a. De trainers van Missot Tennisacademy kunnen niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt.

b. Indien een groep niet voldoende deelname heeft, volgens het aantal in het door u ingevulde aanmeldingsformulier, zullen de trainers voor de start van de trainingen contact met u opnemen.

c. De trainingskosten worden altijd naar rato (aantal personen in de groep) berekend. Missot Tennisacademy is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 14.

Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. Missot Tennisacademy is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.